ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

การประเมินครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2565

การเรียนช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบ็กครูนายหน่อยนะ https://forms.gle/VRT2bmezE14WRV419

ผลการประเมินแยกรายคนสำหรับครูนายอ่านคนเดียว คลิก ผลการประเมินในภาพรวม ฉบับเผยแพร่

ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับตรวจทาน 100 คะแนน)

** คำชี้แจง ** ให้นักเรียนทุกคนเข้าตรวจทานผลการเรียนของตนเอง (เข้าด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ https://nine.wr.ac.th/score/2565-1 หากมีข้อผิดพลาด เช่น คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน หรือมีข้อสอบถาม ให้ติดต่อภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 24.00 น. ที่ https://m.me/naynaiacax หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมด

คะแนนรวม วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/7

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/7 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


คะแนนสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเป็นรายบุคคล ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4, 5/5, 5/6 และ 5/7


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4-5,6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4-5,6

คะแนนรวม วิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4-6,6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4-6,6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4-6,6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4-6,6

คะแนนรวม วิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

ระบบส่งงาน - ทดสอบ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6 คลิก

คะแนนรวม วิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6

ะบบส่งงาน - ทดสอบ ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6 คลิกเพื่อเปิด


ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับตรวจทาน 50 คะแนน)

***** คำชี้แจง ***** ให้นักเรียนทุกคนเข้าตรวจทานผลการเรียนของตนเอง (เข้าด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ https://nine.wr.ac.th/score/2565-1 หากมีข้อผิดพลาด เช่น คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน หรือมีข้อสอบถาม ให้ติดต่อภายในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. ที่ https://m.me/naynaiacax หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมด

ระบบตรวจสอบคะแนนเฉพาะรายบุคคล - กำลังพัฒนา

คำชี้แจง - ระบบตรวจสอบคะแนนรายบุคคล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้นักเรียนสามารถตรวจทานคะแนนของตนเอง [เป็นรายบุคคล] ซึ่งคะแนนที่ปรากฎจะสามารถดูได้เฉพาะตัวของนักเรียนเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลเลขรหัสประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนในการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน -อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ-