ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

31 .. 2565 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2565

31 ต.ค. 2565 - สมุดคะแนน จะยึดตามวันที่ล่าสุดในสมุดคะแนน กรณีมีการส่งงานเข้ามาหลังเวลาที่อัพเดตในสมุดคะแนน ให้เก็บหลักฐานการส่งงานไว้ สมุดคะแนนไม่ได้อัพเดตตลอดเวลา แต่อัพเดตเป็นรายครั้งเมื่อครูผผู้สอนมาเช็คงานเพื่อลงคะแนน ยึดเวลาตาม Google from เป็นสำคัญ

31 ต.ค. 2565 - ไม่รับส่งสมุดแล็คเชอร์เป็นเล่ม รับเฉพาะการสแกนไฟล์ส่งเท่านั้น งานใดที่จะรับเป็นกระดาษ จะมีการแจ้งทุกครั้งและต้องส่งเป็นแบบออนไลน์ควบคู่ หากไม่ได้แจ้ง ให้ส่งเฉพาะผ่านระบบออนไลน์

คะแนนรวม วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


คะแนนรวม วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


คะแนนรวม วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


คะแนนรวม วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย