ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

คะแนนรวม  วิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6  คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6  คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6 

ระบบส่งงาน - ทดสอบ  ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6  คลิก

คะแนนรวม  วิชา ส 30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6  คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส 30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6  คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส 30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6  

คะแนนรวม  วิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.6/4 - 6 , 6/7 (ศ)

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.6/4 - 6 , 6/7 (ศ)  คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4-6,6  คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  30242 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.6/4 - 6 , 6/7 (ศ)

คะแนนรวม  วิชา ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/7

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/7 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย

คะแนนสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเป็นรายบุคคล  ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4, 5/5, 5/6 และ 5/7 

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4-5,6  คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4-5,6