เตรียมตัวสอบปลายภาคการบริหารรัฐกิจ ส 30231 ปี 2565

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 รายวิชาการบริหารรัฐกิจ (ส 30231) เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะข้อสอบ

 • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 3 ตอน

  • ตอนที่ 1 ข้อสอบอัตนัย ชุด 1 จำนวน 3 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

  • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 20 ข้อ เลือกทำไม่น้อยกว่า 5 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

  • ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย ชุดที่ 3 เรียงความทางรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ เลือกทำ 1 หัวข้อ (10 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

 • อนุญาตให้นำตำราเรียน เอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์ทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด ในการเข้าห้องสอบโดยไม่มีข้อจำกัด หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ขอบเขตของข้อสอบ

ตอนที่ 1 ข้อสอบอัตนัย ชุดที่ 1 จำนวน 3 ข้อ (5 คะแนน) ออกในเนื้อหา ดังนี้


หมายเหตุ การเขียนข้อสอบอัตนัย ขอให้ผู้สอบเขียนโดยอ้างอิงจากหลักวิชาการที่ได้ศึกษา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์โดยไม่มีข้อกังขา โดยไม่มุ่งเน้นนำความรู้สึกและทัศนคติโดยส่วนตัวมาบดบังการวิเคราะห์ในภาพรวม ทั้งนี้หากผู้สอบท่านใดจะยกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังขามาประกอบการตอบ ขอให้ระมัดระวังไม่นำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่ให้นำเสนอข้อมูลรอบด้าน เพื่อชั่งน้ำหนัก

 • ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย ชุดที่ 3 เรียงความทางรัฐศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ เลือกทำ 1 หัวข้อ (10 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ออกในเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อเรียงความสาขาการบริหารรัฐกิจ

 1. ให้เปรียบเทียบระหว่าง กรุงเทพ กับ เชียงใหม่ ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ในเชิงโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน จงอภิปราย

 2. ในทัศนะของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ จงอภิปราย

 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร จงอภิปราย

 4. การแก้ปัญหาคอรัปชั่นที่ดีต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเอาคนดีมาปกครอง ท่านเห็นด้วยหรือไม่

 5. ท่านคิดว่าการดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจของเอกชนสามรถนำมาปรับปรุงเพื่อให้นำมาใช้กับการดำเนินงานของภาครัฐของไทยในปัจจุบันได้หรือไม่ จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

 6. เมื่อรัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ท่านคิดว่าประเทศไทยมีสภาพการเมือง เศษรฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจงอภิปราย

 7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “การกระจายอำนาจเท่ากับการส่งเสริมประชาธิปไตย” จงอภิปราย

 8. ระบบราชการที่ดี ควรมีลักษณะเช่นไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

 9. ท่านคิดว่านโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ กับ นโยบายประชารัฐของรัฐบาลประยุทธ์มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรจงอภิปรายพร้อมยกตัวอย่างประกอบมาพอสังเขป

 10. การบริหารรัฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีความล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ จงอภิปราย

เอกสารอ่านสอบสำหรับนักเรียนที่น่ารัก :-P

S30231 - สรุปวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

สรุปเนื้อหาที่ใช้ออกสอบปลายภาค ได้ที่ สรุปความรู้การบริหารรัฐกิจ ม้วนเดียวจบภายใน 15 หน้า คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

นักเรียนสามารถอ่านจากเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม : ฝึกเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.

See you again when the nation needs it

Good luck in exams

Fighting

Khrū nāy