บทเรียนออนไลน์ ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียนประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

  • การบริหารราชการแผ่นดิน : กรณีศึกษาราชอาณาจักรไทย

  • การบริหารงานบุคคล

  • การควบคุมและตรวจสอบ

  • การบริหารงานคลังสาธารณะ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารรัฐกิจ

  • เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

  • การบริหารราชการแผ่นดิน : กรณีศึกษาราชอาณาจักรไทย

   • รูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง

   • รูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

   • รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  • การบริหารงานบุคคล

  • การควบคุมและตรวจสอบ

  • การบริหารงานคลังสาธารณะ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารรัฐกิจ

  • เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

03- 00 การจัดการภาครัฐแนวใหม่.pdf

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่.pdf

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (สำนักงาน ก.พ.) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

flow-chart-Government-budgeting.pdf
บทที่ 5 การคลังและงบประมาณ PDF.pdf
แนวโน้มการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ.pdf
การบริหารงบประมาณ.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ