บทเรียนออนไลน์ ส 30227  การบริหารรัฐกิจ 

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

หัวข้อนำเสนอสำหรับนักเรียน -  Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

กลุ่มที่

กลุ่ม 1  36, 12, 33 ,30 ,38

กลุ่ม 2  4, 28, 26 ,9 ,32

กลุ่ม 3  37, 31, 17, 2, 7

กลุ่ม 4  3, 29, 8, 24, 15

กลุ่ม 5 27, 35 ,14 ,11

กลุ่ม 6 13, 23 ,20 ,39

กลุ่ม 7 16, 5, 19 ,21

กลุ่ม 8 25, 10 ,9 ,22

กลุ่ม 9 _______________

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

03- 00 การจัดการภาครัฐแนวใหม่.pdf

การจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management : NPM)  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่.pdf

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่  (สำนักงาน ก.พ.) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

flow-chart-Government-budgeting.pdf
บทที่ 5 การคลังและงบประมาณ PDF.pdf
แนวโน้มการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ.pdf
การบริหารงบประมาณ.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ