QSCCS Watchara modle : ห้องแสดงผลงานเยาวรุ่นนักลงทุน

ขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชั้น ม.6/4 - 6/6 ปีการศึกษา 2565

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา

V-LOG ชั้น ม.6/4

V-LOG ชั้น ม.6/5

V-LOG ชั้น ม.6/6