บทเรียนออนไลน์ ส 30227  การบริหารรัฐกิจ 

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

       เมื่อจบ  Learning unit 1 จะทำให้นักเรียนสามารถ

       1. เข้าใจความหมายและลักษณะสำคัญของวิชาการบริหารรัฐกิจ

       2. เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารรัฐกิจกับวิชาอื่น ๆ

       3. เข้าใจถึงขอบข่ายของการศึกษาวิชาการบริหารรัฐกิจ

       4. สามารถประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานในองค์การภาครัฐได้ดีขึ้น

PPT For nine Unit1  EP1  EP2  EP3  EP4  แบบทดสอบ

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (Meaning and Scope of Public Administration)

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น  

สำเนาของ 01-01 ขอบข่ายของวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

ตอนที่ 1 : ความหมายของ “การบริหาร”  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 01-02 การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ.pdf

ตอนที่ 2 : การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 01-03 ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์กับวิชาอื่น.pdf

ตอนที่ 3 : ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 01-04 ขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ.pdf

ตอนที่ 4 : ขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น