เตรียมตัวสอบเศรษฐศาสตร์กลางภาค ส 32103 ปีการศึกษา 2566

ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน   ภาคเรียนที่  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7 รายวิชาเศรษฐศาสตร์  (ส 32103)   เวลา  60  นาที   คะแนนเต็ม 20 คะแนน  

โรงเรียนวัชรวิทยา  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะข้อสอบ

ขอบเขตของข้อสอบ

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 1  ข้อสอบปรนัย

กดเพื่อดูเนื้อหาส่วนที่ซ่อนไว้

ทั้งนี้สามารถศึกษาวีดีโอการสอนย้อนหลังเพื่อทบทวนที่

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 2  ข้อสอบอัตนัย

กดเพื่อดูเนื้อหาส่วนที่ซ่อนไว้

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับใหม่ 2.pdf

นักเรียนสามารถฝึกปฎิบัติกราฟกลไกราคา ได้จากหน้า ปฎิบัติการ 1 : กราฟกลไกราคา 

ตัวอย่างการตอบข้อสอบอัตนัย ข้อ 1 โดย คุณ Puksuree Wasinamorn 

*** ข้อสังเกตที่เป็นจุดตัดคะแนน มีดังนี้

หมายเหตุ ภาพตัวอย่างเป็นเพียงแนวทางการตอบเบื้องต้นเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบกลางภาคเรียน

กระดาษคำตอบ 50 ใหม่ 2-2566 32103.pdf

คำชี้แจง

กรณีข้อสอบปรนัย

1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ให้เรียบร้อย

2. ผู้เข้าสอบใช้ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ฝนคำตอบในวงกลมให้เต็ม ˜ ตามตัวอย่าง

3. หากต้องการแก้ไขคำตอบ  ให้ลบคำตอบเดิมให้สะอาด จึงระบายใหม่ 

4. ห้ามขีดเขียนสิ่งอื่นใดลงไปในกระดาษคำตอบ นอกเหนือจากที่ระบุ

    มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ตรวจข้อสอบ

5. ห้ามทำลาย หรือพับกระดาษคำตอบ

6. กรณีมีชุดที่ของข้อสอบ ให้ฝนชุดที่ข้อสอบในช่อง KEY สำหรับช่อง รหัสประจำตัวนักเรียน  ให้กรอกและฝนเลขประจำตัวของนักเรียน เช่น เลขที่ 15780 ให้ฝน 000015780 เป็นต้น

ตอนที่  2  ข้อสอบอัตนัย  

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนหมายเลขข้อให้ชัดเจน และตอบคำถามโดยไม่ต้องลอกโจทย์ หากกระดาษคำตอบที่แจกให้ไม่พอ ให้ขอเพิ่มจากคณะกรรมการคุมสอบ โดยให้เขียนชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ กำกับทุกหน้าของกระดาษคำตอบ เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนกระดาษ

PS 

น สิยา โลกวฑฺฒโน 

What doesn’t kill you makes you stronger. 

See you again when the nation needs it 

Good luck in exams 

Fighting    

Khrū nāy 

ชีทสรุป midterm ส 32103 เศรษฐศาสตร์ By ครู จจ. & ครู นน.

สรุปวิชาเศรษฐศาสตร์-ม.5-กลางภาค.pdf

ชีทสรุป midterm ส 32103 เศรษฐศาสตร์ By ครู จจ. & ครู นน.

สรุป ศศ.จุลภาคเตรียมสอบ.pdf

Pre-midterm ส 32103 เศรษฐศาสตร์

เปิดให้ทำวันศุกร์ที่ 22 ถึง วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.  รหัสข้อสอบ 32103

คำชี้แจง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้  เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น  มิใช่ข้อสอบจริงแต่อย่างใด  ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ 

**** ภาพรวม  ****

เปิดให้ทำวันศุกร์ที่ 22 ถึง วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.  รหัสข้อสอบ 32103