บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Keywords : นโยบายการเงิน | นโยบายการคลัง | การกระจายรายได้ | เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 • ส 3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นักเรียนจะสามารถ

 • รู้และเข้าใจบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

สาระการเรียนรู้

  • นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง กับกระบวนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

  • เงินเฟ้อ เงินฝืด และปัญหาการว่างงาน

  • การเงิน การคลัง การธนาคาร

  • ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางการแก้ไข

  • ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาคคำนวน)

PPT for tech unit 4 by T.NINE Only Click Cilck file02

 • เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิก ปี 2565

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื้อหาประกอบด้วย อยู่ในระหว่างการขึ้นเนื้อหาเป็นปี 2565

   • ตอนที่ 1 : เงินและหน้าที่ของเงิน

   • ตอนที่ 2 : ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

   • ตอนที่ 3 : ความสำคัญของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

   • ตอนที่ 4 : ที่มาของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

   • ตอนที่ 5 : ภาวะเงินเฟ้อ และฝืด

   • ตอนที่ 6 : การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงิน การคลัง

   • ตอนที่ 7 : การธนาคารและสถาบันทางการเงิน

   • ตอนที่ 8 : ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาคคำนวน) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม - อ่านทบทวนสอบ

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint เอกสารประกอบการเรียนรู้ และใบงาน Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (คลิกเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม) เนื้อหาประกอบด้วย

  • นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง กับกระบวนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

  • เงินเฟ้อ เงินฝืด และปัญหาการว่างงาน

  • การเงิน การคลัง การธนาคาร

  • ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางการแก้ไข

  • ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาคคำนวน) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ [2564] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 4 ต้นฉบับเอกสารสอนนักเรียน 32103.pdf

แผนผังความคิด Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สรุปหน่วย 4.pdf

KEY ลัดนรก ฉบับครูนายคนเดิม Prat เศรษฐศาสตร์มหภาค

keyนรก.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

[แจกใบงาน] การคิดดอกเบี้ยในชีวิตจริง ขอบคุณ Witranan Nanthaphasuk คลิก

เราจะสอนดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินสมบูรณ์ได้อย่างไรถ้าไม่ได้ลองนำไปใช้จริง งานนี้เลยเป็นการให้นักเรียนคิดดอกเบี้ยเงินฝากในชีวิตจริงเลย หลังจากที่สอนสูตรการคำนวณดอกเบี้ยคงต้นและทบต้นไปแล้วก็คิดว่าเราจะพานักเรียนไปดูระบบเงินฝากในชีวิตจริง โดยผมเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารแห่งหนึ่งมาเป็นตัวอย่าง จุดที่น่าสนใจและหลายคนยังไม่ทราบคือฝากประจำจะคิดดอกเบี้ยทบต้นเมื่อครบเวลาฝาก ส่วนบัญชีออมทรัพย์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารก่อนแล้วจึงอภิปราบกันว่าสังเกตเห็นอะไรบ้าง แล้วจึงให้นักเรียนทำโจทย์แบบละคนซึ่งทำให้นักเรียนลอกกันได้ลำบาก หลังจากที่นักเรียนได้คำตอบแล้วก็ชวนมาอภิปรายกันว่าใครได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ใครได้เยอะที่สุด เพราะเหตุใดมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อดอกเบี้ย รวมไปถึงคำถามสำคัญที่ว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดบัญชีฝากประจำระยะยาวจึงมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือการฝากประจำระยะสั้น