แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 

ภาคเรียน 2/2566

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/2, 5/5 และ 5/6

ระบบส่งงาน

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่  ครูนายสังคมศึกษา  ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่  ครูนายสังคมศึกษา  ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบส่งงาน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

รายการการสั่งงาน/Lecture book [รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

รายการ Lecture book

รายการชิ้นงาน
งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาค  5 คะแนน วันที่เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2566 กำหนดส่ง (สุดท้าย)  31 ธันวาคม 2566

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์  คลิก https://xmind.works

รายการการชิ้นงาน [รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

คลิกเพื่อเปิดส่วนที่ซ่อนเอาไว้

งานชิ้นที่ 2 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์มหภาค  5 คะแนน  (ทุกคน)

วันที่เริ่มต้น 1 มกราคม 2567 กำหนดส่งไม่เกิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อน 23.59 น.

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์  คลิก https://xmind.works

ระบบการทดสอบ

10 ต.ค. - 3 พ.ย. 66 : สอบจัดกลุ่มการเรียน [สอบทุกห้อง]

21 - 23 ธันวาคม 2566  การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 หน่วย 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง 

พฤ. 21 ธ.ค. 2565 เริ่ม 08.00 น. สิ้นสุด . 23 ธ.ค. 2565 เวลา 23.59 น. 

การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน) โดยให้นักเรียนสอบได้คนละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไม่มีการสอบแก้ตัว)

1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2567 

Oral exam 😀 [การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์]  

การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566  การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (นโยบายการเงินการคลังฯ และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)

ศ. 24 .. 2566 เริ่ม 18.00 น. สิ้นสุด อา. 26 .. 2566 เวลา 23.59 น. 

การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน) โดยให้นักเรียนสอบได้คนละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (จะเปิดให้สอบปรับคะแนนได้ภายหลัง)

Midterm & Final ส 32103 เศรษฐศาสตร์

การเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน 2/2566

26 ธันวาคม 25656 มกราคม 2566 - สอบกลางภาคเรียน [สำหรับสอบแก้ตัว]

สอบกลางภาคเรียน [แก้ตัว] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอสอบแก้ตัว [ มีรหัสผ่าน คือ 111111111 ]

แนวปฎิบัติการสอบแก้ตัว

การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน 2/2565

7 มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียน 2/2565 

7 - 12 มีนาคม 2565 - สอบปลายภาคเรียน [สำหรับสอบแก้ตัว]

สอบปลายภาคเรียน [แก้ตัว] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอสอบแก้ตัว [ มีรหัสผ่าน คือ 999999999 ]

แนวปฎิบัติการสอบแก้ตัว

Facebook

🧐 ส่งผลสอบปรับคะแนนที่นี้ 👍

Facebook