ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ 2/2566

รายวิชา ส 30229 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ระบบส่งงานออนไลน์ 2/2566

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

สำหรับส่งแล๊คเซอร์ - งานทุกอย่าง (ใช้แบบฟอร์มนี้ทุกครั้งที่มีการสั่งให้ส่งงาน)

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ

สำหรับส่งรูปภาพของนักเรียน 

คำเตือน กรุณาส่งภาพชุดนักเรียนเท่านั้นนะครับ ^^

ระบบทดสอบออนไลน์ 2/2566

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : ข้อสอบเก็บคะแนน นักเรียนมีโอกาสสอบได้ แบบทดสอบละ 3 ครั้ง/คน โดยให้ใช้คะแนนสอบครั้งล่าสุดที่สอบ หากทำเกิน 3 ครั้ง ให้ยึดครั้งที่ 3 ที่ส่ง โดยนักเรียนจะไม่สามารถดูคะแนนสอบได้ จนกว่าจะถึงเวลาปิดทำข้อสอบ 


วันสุดท้ายที่ดำเนินการสอบ 23 ธันวาคม 2565 23.59 น.

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 จำนวน 31 ข้อ คะแนนดิบ 40 คะแนน

ออกในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นโยบายต่างประเทศ

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 4 คะแนนดิบ 15 คะแนน

ออกในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 องค์กรระหว่างประเทศ

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 5 (รอบพิเศษ เฉพาะผู้ต้องการสอบ) จำนวน 40 ข้อ คะแนนดิบ 40 คะแนน

ออกในเรื่อง ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันของโลก

ระบบสอบกลางภาค - ปลายภาคออนไลน์ 2/2566

IS for Midterm S30233 IR [สอบนอกตาราง 20 คะแนน]

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค 😝

ทั้งนี้ ข้อสอบทั้ง 3 ข้อ ส่งได้ล่าช้าสุดไม่เกิน 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. เนื่องจากต้องตรวจแล้วกรอกเกรดส่งวิชาการ

IS for Final S30233 IR [สอบนอกตาราง 20 คะแนน]

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค 😝

ทั้งนี้ ข้อสอบทั้ง 3 ข้อ ส่งได้ล่าช้าสุดไม่เกิน 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น. เนื่องจากต้องตรวจแล้วกรอกเกรดส่งวิชาการ

กิจกรรมเพิ่มคะแนน (ไม่บังคับ)

คำสั่ง : ให้นักเรียนวาดแผนผังประมวลความรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น ภายในเวลาที่กำหนด แล้วแสกนส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถส่งได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 น. (ยึดเวลาตาม Google froms) โดยนักเรียนที่ไม่ส่งภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ปรับคะแนน [ยกเว้นกรณีสุดวิสัย ให้แจ้งครูผู้สอนทันทีอย่าได้ชักช้าเป็นอันขาด]

ทั้งนี้เมื่อนักเรียนกลับมาโรงเรียนตามปกติแล้ว ให้รีบนำกระดาษ A4 ที่เป็นแผนผังประมวลความรู้ นำส่งที่ห้อง 327 ทันที

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ