บทเรียนออนไลน์ ส 30229  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

PPT For nine Unit1  File

Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

IS for Midterm S30233 IR : Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Independent Study for 

Part 1.5 วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(Midterm ข้อ 1)

Independent Study for

ข่าวและสถานการณ์โลก (News and world situations)

(Midterm ข้อ 2)

บทความ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับความเรียง แต่จะมุ่งสื่อสารกับผู้อ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปในขณะนั้น โดยอาจไม่มีคําตอบหรือข้อสรุปชัดเจนเท่ากับความเรียง วิธีการเขียนบทความ โดยเฉพาะบทความที่เผยแพร่ผ่านการเขียนความเรียง สื่อมวลชนจะเน้นเรื่องการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน จึงไม่มีข้อจํากัดในเรื่องรูปแบบ ภาษา ลีลา และวิธีนําเสนอมากนัก อย่างไรก็ดีบางครั้งงานเขียนทั้งสามประเภทนี้ [ความเรียง, เรียงความ, บทความ] ก็อาจมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากจนยากจะแยกจากกันได้ชัดเจน ผู้อ่านจึงต้องพิจารณาจากความมุ่งหมาย ศิลปะการใช้ภาษา และลีลาการเขียนเป็นสําคัญ

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

สำเนาของ หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น Part1.pdf

Part 1.1 ความรู้เบื้องต้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น Part2.pdf

Part 1.2 ผู้มีบทบาทระหว่างประเทศ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ส่วน 1.3.pdf

Part 1.3 ผลประโยชน์ระหว่างประเทศ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร 2565   คลิก 2564

หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น หนึ่งจุดสี่.pdf

Part 1.4 เครื่องมือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น หนึ่งจุดห้า.pdf

Part 1.5 วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ หน่วย 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น Part6.pdf

Part 1.6 ความเป็นจริงในการเมืองระหว่างประเทศ

 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร 2565  คลิก 2564

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น