บทเรียนออนไลน์ ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

7. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ององค์กรระหว่างประเทศถึงที่มาลักษณะประเภท และกฎหมายว่าด้วยองค์กรระหว่างประเทศ

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 องค์กรระหว่างประเทศ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

  • ใบงาน


  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

    • เอกสารสรุปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิงห์สาสพาติว #3 คลิก

  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 องค์กรระหว่างประเทศ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

IS for Final S30233 IR : Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

สำเนาของ หน่วย 4 องค์กรระหว่างประเทศ.pdf

ไฟล์สรุปองค์กรระหว่างประเทศ ฉบับรวบรัด ไฟล์ที่ 1 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร