บทเรียนออนไลน์ ส 30229  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 2 : นโยบายต่างประเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : นโยบายต่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : นโยบายต่างประเทศ

4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างประเทศ อธิบายถึงแนวคิด การกำหนดการดำเนินนโยบาย

5. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของการทูต รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของนักการทูต

PPT For nine Unit2 File

IS for Midterm S30233 IR : Learning unit 2 : นโยบายต่างประเทศ

Independent Study for 

การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยในภาพรวม [รัฐบาลปัจจุบัน]

หรือ นโยบายต่างประเทศของราชอาณาจักรไทยที่มีต่อประเทศต่าง ๆ 

หรือ นโยบายต่างประเทศในประเด็นที่น่าสนใจ

 (Midterm ข้อ 3)

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : นโยบายต่างประเทศ

สำเนาของ หน่วย 2 นโยบายต่างประเทศ.pdf

นโยบายต่างประเทศ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ชีวิตนักการทูต.pdf

ชีวิตนักการทูต คลิก

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : นโยบายต่างประเทศ