บทเรียนออนไลน์ ส 30229  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(international relations : IR)

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6/6)

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัสวิชา ส 30233 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน  80  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  2.0 หน่วยกิต   

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนว พฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลมาจากแต่ละปัจจัย

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนว พฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลมาจากแต่ละปัจจัย

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้       ได้แก่

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

For nine click

ปฐมนิเทศ 30233.pdf

Learning unit 1 - 4 : ทางเข้าศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4

เอกสารประกอบการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง