บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

(เศรษฐศาสตร์น่ารู้, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจพอเพียง, ความฉลาดรู้ทางการเงินและการลงทุน, A-level soc สังคมศาสตร์, เศรษฐกิจชุมชน, การพัฒนาที่ยั่งยืน SGDs, โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model, กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ )

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

บางลิงก์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

Keywords : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ | หน่วยเศรษฐกิจ | ระบบเศรษฐกิจ | ตลาด | การกำหนดราคา | ค่าจ้าง | เศรษฐกิจพอเพียง | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สหกรณ์ | นโยบายการเงิน | นโยบายการคลัง | การกระจายรายได้ | เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสวิชา ส 32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิ

ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเทศและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

ศึกษา วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการสร้างความตระหนัก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ส 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3

Learning unit : 0 - 5 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 - 5

อย่าลืมอ่าน !!! นักเรียนสามารถกดที่รูปภาพ เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ต้องการได้เลยจ้า

ข้อสอบวัดผลกลางภาค - ปลายภาค ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.4 - 6

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - Online learning resources

เกี่ยวกับโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คลิก http://www.set.or.th/phetecon

คลิกเพื่อเปิดเพลย์ลิสต์ Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา

Mr.Econ เสดสาดภาษาคน รับสอนพิเศษเศรษฐศาสตร์ ติวเศรษฐศาสตร์ https://www.facebook.com/mreconomics