บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

Keywords : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ | หน่วยเศรษฐกิจ | ระบบเศรษฐกิจ | ตลาด | การกำหนดราคา | ค่าจ้าง | เศรษฐกิจพอเพียง | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สหกรณ์ | นโยบายการเงิน | นโยบายการคลัง | การกระจายรายได้ | เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ | เศรษฐศาสตร์น่ารู้ | เศรษฐศาสตร์จุลภาค | เศรษฐศาสตร์มหภาค | เศรษฐกิจระหว่างประเทศ | เศรษฐกิจพอเพียง | ความฉลาดรู้ทางการเงินและการลงทุน | A-level soc สังคมศาสตร์ | เศรษฐกิจชุมชน | การพัฒนาที่ยั่งยืน SGDs | โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model | กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง | เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

บางลิงก์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์ (Course Description)

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต    

คำอธิบายรายวิชา (สาระพื้นฐาน) รายวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                                                    

ศึกษา  อภิปราย อธิบาย  วิเคราะห์ เกี่ยวกับ การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม  ประเทศและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน ความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน  การคลัง วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการอภิปราย กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  ส 3.1  ตัวชี้วัดที่ ม. 4-6/1, ม. 4-6 /2, ม. 4-6 /3,  ม. 4-6 /4

มาตรฐาน  ส 3.2  ตัวชี้วัดที่ ม. 4-6/1, ม. 4-6 /2, ม. 4-6 /3

รวม 2 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด   

Learning unit : 0 - 5 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 - 5

อย่าลืมอ่าน !!!  นักเรียนสามารถกดที่รูปภาพ เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ต้องการได้เลยจ้า

เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม : สำหรับครูนายเท่านั้น ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา Thammasat University

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - Online learning resources

Online learning resources