การสอบปลายภาค 1/2564 [นอกตาราง]

Click ที่รูปภาพสีแดง เพื่อเข้าทำแบบทดสอบปลายภาค (ใช้อีเมลของโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น) จำกัดการทำได้ 1 ครั้ง และระบบจะไม่จำคำตอบและค่าที่กรอกไป กรณีรีเฟรซหน้าจอหรือกดออกก่อนส่งคำตอบ คำตอบที่ตอบไว้ทั้งหมดจะหายไป

สอบวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. เวลา 120 นาที

สอบแก้ได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.

ตรวจสอบสถานะการทำแบบทดสอบ คะแนน ได้ที่นี้ (ดูได้เฉพาะผู้ใช้ในโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น) สำหรับครูนายดูที่นี้

งานเพิ่มคะแนน (ไม่บังคับส่ง) : แล๊คเชอร์ครึ่งภาคเรียนที่ 1/2564 (ครึ่งหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF

UPDATE : ส่งงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. หากเกินกำหนดจะไม่พิจารณาคะแนนให้

งานชิ้นที่ 1 : แล๊คเชอร์ครึ่งภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบไฟล์ PDF

UPDATE : ส่งงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.

การสอบกลางภาค 1/2564 [นอกตาราง]

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบกลางภาค 1/2564 [นอกตาราง]

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ จำนวน 12 หน้า คะแนนรวม 50 คะแนน ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7+7+2 วัน ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน

 1. นักเรียนเปิดดาวน์โหลดข้อสอบ สำหรับใช้ดู โดยรหัสเปิดข้อสอบ ส่งให้ในแชทห้องแล้ว

 2. เงื่อนไขการทำข้อสอบ

  • (1) หากนักเรียนใช้โน๊ต ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Ipad Tablet อนุญาตให้ใช้ได้ เฉพาะการเขียนด้วยลายมือ หรือการแทรกรูปประกอบเท่านั้น

  • (2) หาก Print เอกสารออกมา ให้เขียนลงในตัวข้อสอบ หากพื้นที่ไม่พอ ให้แทรกหน้ากระดาษเพิ่มระหว่างข้อ ทั้งนี้ให้เขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ ทุกหน้า

  • หากไม่ได้ทำตามข้อ (1) และ (2) ให้เขียนลงในกระดาษโดยจะลอกโจทย์หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องอธิบายตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ครบถ้วน

 3. การตอบข้อสอบ ให้ตอบในประเด็นดังนี้

  • วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรบ้าง [บางข้อมีมากกว่า 1 เรื่อง] อธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ทั้งหมดในโจทย์ข้อนั้น

  • ตรวจสอบว่าเฉลยข้อสอบถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้อธิบายว่าทำไมจึงถูก หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและอธิบายประกอบให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้วิเคราห์ด้วยว่าตัวเลือกอื่นที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องเพราะอะไร

  • การอธิบาย กระทำได้ทั้งการบรรยาย การวาดภาพประกอบ เช่น กราฟ การคำนวน หรืออื่น ๆ เท่าที่นักเรียนต้องการ หรือจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาอื่น ๆ ขึ้นมาอธิบายก็ย่อมได้

 4. อนุญาตให้เปิดหนังสือ เอกสาร ตำรา ปรึกษาเพื่อน ปรึกษาครูนาย และการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่มีข้อจำกัด แต่การบรรยายข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ ต้องทำในความเข้าใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ครูผู้สอนจะสุ่มถามเพื่ออธิบายเพิ่มเติม หลังจากส่งกระดาษคำตอบแล้ว คนละ 1 ข้อ

 5. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว หากดำเนินการตามข้อ (1) ให้ save file ในรูปแบบ PDF หากทำตามข้อ (2) และ (3) ให้ scan กระดาษคำตอบเป็นไฟล์ pdf จำนวน 1 ไฟล์ เพื่อส่งใน Google from ด้านล่าง

 6. กำหนดส่งกระดาษคำตอบ UPDATE ไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. หากพ้นกำหนด ตัดเป็นศูนย์


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]


ไม่ใช้ ---- ตรวจสอบสถานะการทำแบบทดสอบได้ที่นี้ (ดูได้เฉพาะผู้ใช้ในโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น) สำหรับครูนายดูที่นี้