QSCCS Watchara modle : เยาวรุ่นนักลงทุน

ขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์  ชั้น ม.5/1 - 5/7 ปีการศึกษา 2565

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์, นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว โรงเรียนวัชรวิทยา

เปิดลงทะเบียน 14 พ.ย. 2565 ตั้งแต่ 14.20 น. เป็นต้นไป คลิก

[ให้ดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนแก้ไขนะครับ]

จุดส่งงานของนักเรียน (ทุกงาน)

คำแนะนำ : แนบส่งงานให้ตรงกับหัวข้อ ในการส่ง 1 ครั้ง ไม่จำเป็นต้องแนบให้ครบทุกไฟล์ก็ได้ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจทานการกรอกข้อมูล ชั้น เลขที่ ให้เรียบร้อย เพราะมีผลต่อการเช็คคะแนนให้กับนักเรียน Thx.

บอกเล่า : ความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7  ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ใน หน่วย 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  และ  หน่วย 3 ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย  โดยนำมาจัดกิจกรรมภาคปฎิบัติในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ QSCCS และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ  

โดยคอนเซ็ป (concept) กิจกรรมในปีนี้คือ "การนำเสนอผลงานโครงงานบูรณาการ QSCCS Watchara modle : เยาวรุ่นนักลงทุนขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต" 

โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 38 ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)

สำหรับนักเรียน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ.๑, คบ.๓, คบ.๔, คบ.๕, คบ.๖ และ คบ.๘ นอกนั้นไม่ใช้

ตัวอย่างเอกสาร

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ฯ สำหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)

สำหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ., คบ. นอกนั้นไม่ใช้

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารโครงงานฯ

การลงข้อมูลเป็นเพียงตัวอย่าง โปรดปรับงานของท่านให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายในปีปัจจุบันด้วยครับ

ตัวอย่าง V-log (หากสามารถดำเนินการได้)

ตัวอย่างบอร์ด ขนาด A3