QSCCS Watchara modle : เยาวรุ่นนักลงทุน

ขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5/1 - 5/7 ปีการศึกษา 2565

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์, นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว โรงเรียนวัชรวิทยา

บอกเล่า : ความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7 ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ใน หน่วย 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และ หน่วย 3 ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย โดยนำมาจัดกิจกรรมภาคปฎิบัติในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ QSCCS และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ

โดยคอนเซ็ป (concept) กิจกรรมในปีนี้คือ "การนำเสนอผลงานโครงงานบูรณาการ QSCCS Watchara modle : เยาวรุ่นนักลงทุนขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต"

โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน .... ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

เปิดลงทะเบียน 14 พ.ย. 2565 ตั้งแต่ 14.20 น. เป็นต้นไป

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)

สำหรับนักเรียน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ.๑, คบ.๓, คบ.๔, คบ.๕, คบ.๖ และ คบ.๘ นอกนั้นไม่ใช้

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ฯ สำหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)

สำหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ., คบ. นอกนั้นไม่ใช้

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารโครงงานฯ

ตัวอย่าง V-log (หากสามารถดำเนินการได้)

ตัวอย่างบอร์ด ขนาด A3

จุดส่งงานของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ (รอปรับปรุง - ปี 2565)

จุดส่งงานของนักเรียนรายครั้ง [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน] (ปี 2565)

  1. ส่งเอกสารลงทะเบียนหัวข้อ (ไฟล์ คบ.1 และ คบ.5) ต้องแล้วเสร็จก่อน 4 สิงหาคม 2565

  2. ส่งเอกสารแบบฟอร์ม คบ. (คบ.3, คบ.4, คบ.6, คบ.7, คบ.8, บอร์ด, แผ่นพับ (แยกไฟล์เพื่อส่งตรวจเป็นรายครั้ง))