บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

Keywords : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ | หน่วยเศรษฐกิจ | ระบบเศรษฐกิจ | ตลาด | การกำหนดราคา | ค่าจ้าง

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 • ส 3.1 ม.4-6/1 อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง นักเรียนจะสามารถ

 1. นำความรู้เรื่องการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับใหม่ 2.pdf

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับเตรียมสอบกลางภาค คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

for nine click

Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

 • เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง คลิก

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)


 • ใบงานแบบมีปฎิสัมพันธ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

  • Mind Mapping เราได้อะไรจากการเรียน Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

  • ใบงานที่ 1 : HOOK ข้อสอบระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน [O-NET & A-Level soc] ระดับ 1 หน้า 9 - 10 คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ คลิกเพื่อตรวจคะแนน

  • ใบงานที่ 2 : HOOK ข้อสอบระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน [O-NET & A-Level soc] ระดับ 2 หน้า 11 - 13 คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ คลิกเพื่อตรวจคะแนน

  • ใบงานที่ 3 : ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน [O-NET & A-Level soc]

  • ใบงานที่ 4 : HOOK ข้อสอบตลาดในระบบเศรษฐกิจ [O-NET & A-Level soc] หน้า 18 - 22 คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ คลิกเพื่อตรวจคะแนน

  • ใบงานที่ 5 : ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบตลาดในระบบเศรษฐกิจ [O-NET & A-Level soc]

  • ใบงานที่ 6 : HOOK ข้อสอบกลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง [O-NET & A-Level soc] ตามหัวข้อย่อยดังนี้

   • 6.1 อุปสงค์ (Demand) คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ

   • 6.2 อุปทาน (Supply) คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ

   • 6.3 ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibriums) คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ

   • 6.4 การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐบาล คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้างวีดีโอสำหรับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

https://www.youtube.com/channel/UCdCiHsjYZ_JUP_RsfcWp-ag ช่องคุณ Chintawat Janphongsai