ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ 2/2565

รายวิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ระบบส่งงานออนไลน์ 2/2565

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

สำหรับส่งแล๊คเซอร์ - งานทุกอย่าง (ใช้แบบฟอร์มนี้ทุกครั้งที่มีการสั่งให้ส่งงาน)

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ

สำหรับส่งรูปภาพของนักเรียน

คำเตือน กรุณาส่งภาพชุดนักเรียนเท่านั้นนะครับ ^^

ระบบทดสอบออนไลน์ 2/2565

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : ข้อสอบเก็บคะแนน สามารถทำได้ 3 ครั้ง โดยนักเรียนจะไม่สามารถดูคะแนนสอบได้ จนกว่าจะถึงเวลาปิดทำข้อสอบ

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 จำนวน 31 ข้อ คะแนนดิบ 40 คะแนน

ออกในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นโยบายต่างประเทศ

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 4 จำนวน 40 ข้อ คะแนนดิบ 40 คะแนน

ออกในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 องค์กรระหว่างประเทศ

  • คลิกที่นี้เพื่อเข้าสอบผ่าน Google froms

  • คลิกที่นี้เพื่อตรวจสอบคะแนน [Ref ทุก ๆ 5 นาที]

  • สำหรับครูนายคนเดียวเท่านั้น กดตรงนี้

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 5 จำนวน 40 ข้อ คะแนนดิบ 40 คะแนน

ออกในเรื่อง ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันของโลก

  • คลิกที่นี้เพื่อเข้าสอบผ่าน Google froms

  • คลิกที่นี้เพื่อตรวจสอบคะแนน [Ref ทุก ๆ 5 นาที]

  • สำหรับครูนายคนเดียวเท่านั้น กดตรงนี้

ระบบสอบกลางภาค - ปลายภาคออนไลน์ 2/2565

IS for Midterm S30233 IR [สอบนอกตาราง 20 คะแนน]

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ

IS for Final S30233 IR [สอบนอกตาราง 20 คะแนน]

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ

กิจกรรมเพิ่มคะแนน

คำสั่ง : ให้นักเรียนวาดแผนผังประมวลความรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น ภายในเวลาที่กำหนด แล้วแสกนส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถส่งได้ถึงวันศุกร์ที่ X กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 น. (ยึดเวลาตาม Google froms) โดยนักเรียนที่ไม่ส่งภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ปรับคะแนน [ยกเว้นกรณีสุดวิสัย ให้แจ้งครูผู้สอนทันทีอย่าได้ชักช้าเป็นอันขาด]

ทั้งนี้เมื่อนักเรียนกลับมาโรงเรียนตามปกติแล้ว ให้รีบนำกระดาษ A4 ที่เป็นแผนผังประมวลความรู้ นำส่งที่ห้อง 327 ทันที

คำเตือน กรุณาเลือกหัวข้อส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ