รวมเลคเชอร์ Lecture สรุปกฎหมาย

รวบรวมใช้ภายในโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น เพื่อความสะดวกของนักเรียนในการสืบค้น ทั้งนี้หน้าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะแผนนิติ - รัฐศาสตร์ และนักเรียนที่สนใจ โดยมิได้แสวงหากำไร

กฎหมายเบื้องต้น

กฎหมายพิเศษ

กฎหมายภาษี

กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - วิ.อาญา

กฎหมายอาญา

กฎหมายมรดก

กฎหมายแพ่ง ลักษณะ 3 เอกเทศสัญญา (รวม 22 ลักษณะ)

กฎหมายแพ่ง ลักษณะ 2 หนี้