Student work 2020

ผลงานของนักเรียน Student work  2020 (ปีการศึกษา 2563) จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานที่เกิดจากกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นจริง  และเป็นแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป  

ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ปีการศึกษา  2563

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์

สมุดแล็คเชอร์รายวิชาของนักเรียน

ผลงานการสรุปความรู้ในรูปแบบ Mind Mapping : เศรษฐศาสตร์มหภาค

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

ผลงานการสรุปความรู้ในรูปแบบ Mind Mapping : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาสังคม

รายวิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1

รีวิวเอเชียเหนือ (ไซบีเรีย) โดย SIBERIAN HASKY STUDIO 

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  โครงการห้องเรียน E - SMAT สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101  ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา  ปีการศึกษา  2563

รีวิวเอเชียใต้  โดย น้อนเทคโพลูก

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  โครงการห้องเรียน E - SMAT  สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101  ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา  ปีการศึกษา  2563

รีวิวเอเชียตะวันออก โดย BULLY  STUDIO 

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  โครงการห้องเรียน สสวท. และ สอวน.  สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101  ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา  ปีการศึกษา  2563

รีวิวเอเชียใต้  โดย Dong pra kosh group

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)  สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101  ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา  ปีการศึกษา  2563

รีวิวเอเชียกลาง โดย แครอทจับหมี

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)  สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101  ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา  ปีการศึกษา  2563

109 ออสเตรเลีย

อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เรื่องภัยพิบัติ

อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายวิชา ส 30265  เหตุการณ์ปัจจุบัน

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2562