Student work 2020

ผลงานของนักเรียน Student work 2020 (ปีการศึกษา 2563) จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานที่เกิดจากกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นจริง และเป็นแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์

สมุดแล็คเชอร์รายวิชาของนักเรียน

ผลงานการสรุปความรู้ในรูปแบบ Mind Mapping : เศรษฐศาสตร์มหภาค

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

ผลงานการสรุปความรู้ในรูปแบบ Mind Mapping : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาสังคม

รายวิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1

รีวิวเอเชียเหนือ (ไซบีเรีย) โดย SIBERIAN HASKY STUDIO

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โครงการห้องเรียน E - SMAT สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563

รีวิวเอเชียใต้ โดย น้อนเทคโพลูก

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โครงการห้องเรียน E - SMAT สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563

รีวิวเอเชียตะวันออก โดย BULLY STUDIO

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โครงการห้องเรียน สสวท. และ สอวน. สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563

รีวิวเอเชียใต้ โดย Dong pra kosh group

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563

รีวิวเอเชียกลาง โดย แครอทจับหมี

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) สำหรับประกอบการศึกษารายวิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563

109 ออสเตรเลีย

อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เรื่องภัยพิบัติ

อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายวิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2562