Student work 2021

ผลงานของนักเรียน Student work  2021 (ปีการศึกษา 2564) จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานที่เกิดจากกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นจริง  และเป็นแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป  

ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ปีการศึกษา  2564

รายวิชา ส 32103  เศรษฐศาสตร์

รายวิชา ส 30265  เหตุการณ์ปัจจุบัน

รายวิชา ส 30232  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2562