Student work 2021

ผลงานของนักเรียน Student work 2021 (ปีการศึกษา 2564) จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานที่เกิดจากกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นจริง และเป็นแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์

รายวิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน


รายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2562