ชื่อ - สกุล : นายมงคล สุขีลักษณ์

ชื่อเล่น ครูนาย

การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

กำลังศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการปฎิบัติงาน

  • เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558

  • ปัจจุบันตำแหน่งข้าราชการครู อันดับ ครู คศ.1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

งานออกแบบ