ชื่อ - สกุล : นายมงคล สุขีลักษณ์

ชื่อเล่น ครูนาย

การศึกษา  

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2)  สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

กำลังศึกษา

ประวัติการปฎิบัติงาน