รายงานผลที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ครู

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลทั่วไป

นายมงคล  สุขีลักษณ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreemeet ปีงบประมาณต่าง ๆ

ผลงานครูนาย Self-Assessment Report : SAR Report ปีการศึกษาต่าง ๆ คลิกที่รูปเพื่อเข้าดูปีการศึกษาต่าง ๆ

คำสั่งมอบหมายปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ (ภายนอก)

การฝึกอบรมหลักสูตรสำคัญต่างๆ

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ประวัติการจัดการเรียนการสอน