รายงานผลที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ครู

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลทั่วไป

นายมงคล  สุขีลักษณ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreemeet ปีงบประมาณต่าง ๆ

ผลงานครูนาย Self-Assessment Report : SAR Report ปีการศึกษาต่าง ๆ คลิกที่รูปเพื่อเข้าดูปีการศึกษาต่าง ๆ

ประวัติการจัดการเรียนการสอน

คำสั่งมอบหมายปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ (ภายนอก)

การฝึกอบรมหลักสูตรสำคัญต่างๆ

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตรการอบรมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

เกียรติบัตรการอบรมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563

ผลงาน รางวัลที่ได้รับ

ปีการศึกษา 2563

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา(T001)

ภาพยนตร์สั้น สื่อสิ่งพิมพ์ วัชรวิทยา.pdf

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ปีการศึกษา 2562

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  69

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  69

ปีการศึกษา 2561

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  (ภาคเหนือ)  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่  68

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  68

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  68

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรี ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  68

ปีการศึกษา 2560

รออัปเดต

ปีการศึกษา 2559

กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  66

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  66

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดกิจกรรม "งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 บท" ประเภทครู   การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ปีการศึกษา  2559

ปีการศึกษา 2558

กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  65

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมารยาทไทย ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่  65