ผลงานของนักเรียน Student work

ผลงานของนักเรียน Student work จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานที่เกิดจากกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นจริง และเป็นแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 2561

วีดีโอนำเสนอ เรื่อง การแต่งกาย

รายวิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2560

วีดีโอนำเสนอ เรื่อง มารยาทในการแต่งกาย

รายวิชา ส 20236 เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2558

วีดีโอนำเสนอ เรื่อง มารยาทในการสนทนา

รายวิชา ส 20236 เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2558

วีดีโอนำเสนอ เรื่อง มารยาทในการแสดงความเคารพ

รายวิชา ส 20236 เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2558

วีดีโอนำเสนอ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายวิชา ส 32102 สังคมศึกษา 4 (ภูมิศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2558