ผลงานของนักเรียน Student work

ผลงานของนักเรียน Student work  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานที่เกิดจากกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นจริง  และเป็นแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป  

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 2561

วีดีโอนำเสนอ  เรื่อง  การแต่งกาย 

รายวิชา ส 22101  สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  ปีการศึกษา  2561

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2560

วีดีโอนำเสนอ  เรื่อง  มารยาทในการแต่งกาย 

รายวิชา ส 20236 เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  ปีการศึกษา  2558

วีดีโอนำเสนอ  เรื่อง  มารยาทในการสนทนา

รายวิชา ส 20236 เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  ปีการศึกษา  2558

วีดีโอนำเสนอ  เรื่อง  มารยาทในการแสดงความเคารพ 

รายวิชา ส 20236 เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  ปีการศึกษา  2558

วีดีโอนำเสนอ  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายวิชา ส 32102  สังคมศึกษา 4 (ภูมิศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  ปีการศึกษา  2558