รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงการพัฒนางาน 

[Performance Agreemeet]  ปีงบประมาณ 2567 

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2567

Performance Agreemeet ในรูปแบบ Online แบบ กระดาษหนึ่งใบ เข้าใจประเด็น (One-page report)

แบบข้อตกลงและรายงานผลการพัฒนางาน Performance Agreemeet : PA x ปีงบประมาณ 2567

เล่มรายงานครูนาย 266.pdf

ผลงานดีเด่นของครูนาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  9.45 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  16.09 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน  5.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.5 การนับชั่วโมงอบรม จำนวน  1.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 


หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1/2567 มีคาบเพิ่ม จำนวน 3.33 ชั่วโมง ได้แก่ กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนนิติ - รัฐศาสตร์

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567)

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้

เอกสารออนไลน์ประกอบ ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้  คลิกที่นี่!!

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 1 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนและการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน มีกระบวนการดำเนินการดังนี้

มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ โดยใช้ (นวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์) โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อการเข้าถึงได้ง่ายของนักเรียน และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่สนใจ

ขยายความ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผ่าน Website https://www.ครูนายสังคมศึกษา.com, ระบบ WR Moodle LMS, และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมดังกล่าว ในการร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในโอกาสต่าง ๆ

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 1 : (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 


ครูได้การดำเนินการด้านการจัดการเรียนรู้ จนทำให้

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 1)

แผนการจัดการเรียนรู้ ส 30228

(ฉบับเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์)

รางวัลและผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ

ปีงบประมาณ 2567

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ปีงบประมาณ 2566

ด้านที่  2  ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 2 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ Website ในการ

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 2 : (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 


ครูนำการดำเนินการด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จนทำให้

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 2) ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ด้านที่  3  ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 3 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 3 : (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 


ครูนำผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ จนทำให้

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 3) ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567 รูปแบบออนไลน์

รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 / 2566

เล่มรายงานครูนาย 266.pdf

เกียรติบัตรรางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง

ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2567

ภาพกิจกรรมการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

ปีงบประมาณ 2567

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

คลังคำสั่งปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567 [Google Drive]

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา (ภาคเรียนที่ 2/2566)

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา (ภาคเรียนที่ 1/2567)

คลังเก็บเกียรติบัตรครูนาย (ภาคเรียนที่ 2/2566)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ในตำแหน่งครู (วิทยฐานะครูชำนาญการ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การแก้ไขปัญหา 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบทเว็บไซต์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก รายวิชา ส30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทเรียนออนไลน์ ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/6) https://nine.wr.ac.th/Online-lesson/civics

ห้องเรียนฐานสมรรถนะ : การทำพินัยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แผนการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก 😀 รายวิชา ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 😀 https://nine.wr.ac.th/Online-lesson/civics/unit7/wills

ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ [สื่อ | นวัตกรรม | วิจัยฯ]