รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงการพัฒนางาน 

[Performance Agreemeet]  ปีงบประมาณ 2566 

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2566

Performance Agreemeet ในรูปแบบ Online แบบ กระดาษหนึ่งใบ เข้าใจประเด็น (One-page report)

แบบข้อตกลงและรายงานผลการพัฒนางาน Performance Agreemeet : PA x ปีงบประมาณ 2566

ผลงานดีเด่นของครูนาย

รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ 

(ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ (ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14.75 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  20.45 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 240 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

1.5 การนับชั่วโมงอบรม จำนวน  2.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 84 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้

เอกสารออนไลน์ประกอบ ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้  คลิกที่นี่!!

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 1 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีกระบวนการดำเนินการดังนี้

1) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม และสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผ่าน Website https://www.ครูนายสังคมศึกษา.com, ระบบ WR Moodle LMS, และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมดังกล่าว ในการร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในโอกาสต่าง ๆ

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 1 : (Click)

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 1)

แผนการจัดการเรียนรู้ ส 32103

(ฉบับเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์)

รางวัลและผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ

ปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ปีงบประมาณ 2566

2566 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนครูนาย

ด้านที่  2  ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 2 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลในประจำชั้น และประจำวิชาให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 2 : (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 


ครูนำการดำเนินการด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จนทำให้

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 2) ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ด้านที่  3  ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 3 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 3 : (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีคุณภาพ เนื่องจากครูนำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเอง มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2) ผู้เรียนมีคุณภาพ เนื่องจากครูเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากนวัตกรรมที่ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ครูนำผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ จนทำให้

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 3) ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 รูปแบบออนไลน์

เล่มรายงานครูนาย 265.pdf
เล่มรายงานครูนาย 166.pdf

เกียรติบัตรรางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง

ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2566

การพัฒนาตนเองของครูนาย 2566

ภาพกิจกรรมการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

ปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรมการพัฒนาตนเอง 2566

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

คลังคำสั่งปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 [Google Drive]

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา (ภาคเรียนที่ 2/2565)

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา (ภาคเรียนที่ 1/2566)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

plc.pdf
รูป PLC.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่า ในตำแหน่งครู (วิทยฐานะครูชำนาญการ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การแก้ไขปัญหา 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อวิจัยปี 66.pdf

บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) https://nine.wr.ac.th/Online-lesson/s32103