Portfolio เข้าคณะนิติศาสตร์ & คณะรัฐศาสตร์

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ ในการเตรียมตัวสอบจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับยื่นเข้าคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

คำค้นหา >> ตัวอย่าง Portfolio เข้านิติศาสตร์ กฎหมาย | ตัวอย่าง Portfolio เข้ารัฐศาสตร์ | แฟ้มสะสมผลงานทางกฎหมาย | ผลงานนักเรียน | 

รวบรวมโดย ครูนาย สังคมศึกษา

หากต้องการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ninesoc

 Portfolio โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร (โครงการสำหรับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันวิชาการทางกฎหมาย)

ยินดีกับพี่ศศิธร เจิมขำ ม.6/6 Gen2 ติดรอบ Portfolio โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร (โครงการสำหรับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันวิชาการทางกฎหมาย) โดยมีผลงานสำคัญ ได้แก่

🔥💯 ผลจากความพยายามอย่างเต็มที่ สวยงามเสมอ

 Portfolio คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อัณญกาญจน์ สวนไม้หอม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก

โชติกา ใบเนียม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก

 Portfolio คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการผู้มีศักยภาพสูง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รอบ Portfolio)

portfolio - ณัฐกร โตนาค.pdf
นางสาวปาริฉัตร พุทธแก้ว - ปาริฉัตร พุทธแก้ว.pdf

 Portfolio คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ส้ม น้ำเงิน เรียบง่าย หน้าปกพอร์ตโฟลิโอ เอกสาร A4 - วิรยา เหมือนอิน.pdf

หนังสือเส้นทางนักกฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชนและ นิสิตนักศึกษาคณะนิติฯ 

ต้อนรับวันรพี 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โดย https://www.facebook.com/dhammaandlaw  ธรรมะกับกฎหมาย Dhamma and law

เส้นทางเด็กนิติฯ ศาลเยาวชนระยอง.pdf