บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 แนะนำรายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

บางลิงก์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

Learning unit 0 : แนะนำรายวิชาเศรษฐศาสตร์

PPT For nine click

นักเรียนทุกคนจะต้องทำแบบฟอร์ม 2 ชุด ได้แก่

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เฉลยเล่มใบงาน - แบบวัดสำหรับนักเรียน คลิก

ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค ส 32103 เศรษฐศาสตร์

Facebook

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    รหัสวิชา ส 32103   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    เวลาเรียน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษาและอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิ

ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคม  ประเทศและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน

ศึกษา  วิเคราะห์  ความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย  ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

ศึกษา  วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ  และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน  การคลัง

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา  การแข่งขัน  การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการสร้างความตระหนัก  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด  ส 3.1  ม.4-6/1ม.4-6/2ม.4-6/3ม.4-6/4 , ส 3.2  ม.4-6/1ม.4-6/2 ม.4-6/3     

Learning unit : 1 - 5 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5

ข้อสอบวัดผลกลางภาค - ปลายภาค ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.4 - 6

ปีเก่า