ระบบเกียรติบัตรกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565

โดย กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัชรวิทยา

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ โดยการใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา

@wr.ac.th ในการเปิดไฟล์ :)

เกียรติบัตรตัวแทนถือพานไหว้ครู จำนวน 98 คน

เกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมการบรรเลงดนตรีไทย จำนวน 17 คน

เกียรติบัตรนักเรียนรำอวยพรชุดการแสดง "ร้อยใจมากราบครู" จำนวน 6 คน

เกียรติบัตรนักเรียนทำพานไหว้ครู จำนวน 292 คน