ระบบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

9 กรกฎาคม 2565

โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัชรวิทยา

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ โดยการใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา 

@wr.ac.th ในการเปิดไฟล์  :)

เกียรติบัตรคณะวิทยากร จำนวน .... คน (รอ)

เกียรติบัตรสภานักเรียน จำนวน .... คน (รอ)

เกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

เกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

เกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

เกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

เกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7