บทเรียนออนไลน์ ส 30242 

UNIT 0.9 : เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

เตรียมสอบ o-net วิชาสามัญ A-Level soc สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์

ย้ายไปที่  ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย 

Learning unit 0.9 : เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

[1] HOOK ข้อสอบสามัญสังคมเศรษฐศาสตร์ เอกสารสอน 10 พฤษภาคม 2565  

[2] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน เอกสารสอน เริ่มสอน 13 มิถุนายน 2565  

[3] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ เอกสารสอน เริ่มสอน 20 มิถุนายน 2565  

[4] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นโยบายการเงิน - นโยบายการคลัง เอกสารสอน เริ่มสอน 4 กรกฎาคม 2565  

[5] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เอกสารสอน เริ่มสอน 11 กรกฎาคม 2565  

[6] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์มิดเทอม [สอบกลางภาค] เอกสารสอน เริ่มสอน 18 - 22 กรกฎาคม 2565  

[7] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รวมมิตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เอกสารสอน เริ่มสอน .............

EP.99 เก็งข้อสอบสังคม - เศรษฐศาสตร์ เอกสารสอน xx สิงหาคม 2565  

มุมศึกษาเพิ่มเติม