ทางลัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภานักเรียน

สภานักเรียน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

(เฉพาะสภานักเรียนเท่านั้น)

ระบบรายงานคะแนนความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำวัน ปีการศึกษา 2562

ภาพรวมคะแนนความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำวัน ปีการศึกษา 2562

แบบรายงานคะแนนความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2562

แบบรายงานคะแนนความสะอาดเขตพื้นที่ัรับผิดชอบประจำวัน ปีการศึกษา 2562 (การตอบกลับ)

ผังบริเวณ และคำอธิบายจัดสรรเขตพื้นที่รับผิดชอบด้านความสะอาดประจำปีการศึกษา 2562

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดรับสมัคร ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จับสลากหมายเลขผู้สมัคร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ใบสมัคร คลิก https://drive.google.com/open?id=1fJhh6sZAxA0n3NHD3GWMCrpsNvtvcVtZ

ระเบียบ - ข้อบังคับสภานักเรียน

ระเบียบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ว่าด้วยธรรมนูญสภานักเรียน พ.ศ.2560.pdf

ระเบียบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ว่าด้วยธรรมนูญสภานักเรียน พุทธศักราช 2560

คู่มือการดำเนินงานสภานักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ให้โรงเรียนได้นําไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้ง หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย

คู่มือการจัดกิจการฝึกอบรมสภานักเรียน.pdf
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน.pdf
เกณท์การคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ปี 2560.pdf
คู่มือสภานักเรียน.pdf

งานจัดเก็บข้อมูล

ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และคณะครูเข้าไปตอบแบบสอบถามเรื่องสีโบว์ผูกผมของนักเรียน ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVUl22z-shMxoTeQtJPx-Ck0HISzN6-dEDxP8z5K9hw1vMbQ/viewform

แบบสอบถามเรื่องสีโบว์ผูกผมของนักเรียน_exported_on_Fri Jun 28 2019 20:53:18 GMT+0530 (IST)

ติดต่อสภานักเรียน