การสำรวจข้อมูลรับวัคซีนฯ เข็ม 1,2 และ 3 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ท่านสามารถตรวจสอบได้จากชีตแยกระดับชั้นตามที่ปรากฎ โดย โปรแกรมจะ Update อัตโนมัตทุก ๆ 5 นาที

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

สำหรับผู้ดูแลระบบ  เข้าตรวจสอบและแก้ไข