คลังข้อสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.)

Examination of local government organizations

รวบรวมจากการสนับสนุนของบุคคลต่าง ๆ ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์ [น้องทศ] สำหรับการอนุเคราะห์เผยแพร่มา ณ โอกาสนี้

ชุดที่ 1 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ในเอกสารประกอบด้วย

 1. สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนญ 2560 กฏหมายทางการศึกษา อื่นๆ

 2. ข้อสอบ พรบ.กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

 3. ข้อสอบ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา

 4. ข้อสอบ พรบ.เทศบาล

 5. ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 6. ข้อสอบ พรบ.พัทยา

 7. ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลเเละอบต

 8. ข้อสอบ พรบ.อบจ

 9. ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 10. ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ

 11. เนื้อหา พรบ.กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

 12. เนื้อหา พรบ.เทศบาล

 13. เนื้อหา พรบ.เมืองพัทยา

 14. เนื้อหา พรบ.อบจ

 15. เนื้อหา พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 16. เนื้อหา พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2

 17. ไฟล์เปล่าไว้ทำข้อสอบ

 18. รายการสิ่งที่ต้องอ่านภาค ก ท้องถิ่น

 19. สรุปประเด็นสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดที่ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ในเอกสารประกอบด้วย

 1. ข้อสอบกฎหมายอาญาเจ้าหน้าที่รัฐ

 2. ข้อสอบการบริหารบ้านเมืองที่ดี

 3. ข้อสอบความรับผิดทางละเมิด

 4. ข้อสอบจริยธรรมข้าราชการ

 5. ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผนดิน

 6. ข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 7. จุดเน้นให้จำ

 8. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรมล่าสุด

 9. ไฟล์เปล่าไว้ทำข้อสอบ

คลังข้อสอบบรรจุข้าราชการครู สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวบรวมจากการสนับสนุนของบุคคลต่าง ๆ ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์ สำหรับการอนุเคราะห์เผยแพร่มา ณ โอกาสนี้

คลิกเพื่อเปิดเอกสาร ติวฟรีครูผู้ช่วย [เฉพาะ]