ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

-คำชี้แจง -

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 - 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ  คะแนนรวม 30 คะแนน

นักเรียนต้อง Log in อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] เพื่อทำแบบทดสอบในครั้งนี้

โดยนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้คะแนนสอบกลางภาค [นอกตาราง] จะประกาศให้ทราบภายหลังจากที่นักเรียนทุกคนเข้าทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหาที่ออกสอบ

หากอ่านคำชี้แจงจนเข้าใจแล้ว กดที่รูปภาพเพื่อเข้าทำข้อสอบได้เลยครับ

กำหนดสอบช่วง  4 - 8 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 20.00 น.

ตรวจสอบสถานะสอบ - คะแนนสอบ โปรแกรมอัตโนมัติ [สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนเท่านั้น] ต้อง Log in อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] สำหรับคะแนนสอบ จะเปิดให้ดูหลัง 15 ต.ค. 2564 เวลา 22.00 น.