ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

-คำชี้แจง -

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 - 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน

นักเรียนต้อง Log in อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] เพื่อทำแบบทดสอบในครั้งนี้

โดยนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้คะแนนสอบกลางภาค [นอกตาราง] จะประกาศให้ทราบภายหลังจากที่นักเรียนทุกคนเข้าทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหาที่ออกสอบ

  • นำเสนอกลุ่มของสมาชิกในห้อง ในประเด็นเหตุการณ์ทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ตุลาการภิวัฒน์

  • โลกยุคโลกาภิวัฒน์ (หน่วย 6)

  • วิกฤตเศรษฐกิจไทยวิกฤตเศรษฐกิจโลก (หน่วย 5)

  • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ (สไลด์สอนเสริมหน่วย 4)

  • ข้อเขียน 2 ข้อ ให้แสดงทัศนะโดยอ้างอิงหลักวิชาการ

หากอ่านคำชี้แจงจนเข้าใจแล้ว กดที่รูปภาพเพื่อเข้าทำข้อสอบได้เลยครับ

กำหนดสอบช่วง 4 - 8 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น.

ตรวจสอบสถานะสอบ - คะแนนสอบ โปรแกรมอัตโนมัติ [สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนเท่านั้น] ต้อง Log in อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] สำหรับคะแนนสอบ จะเปิดให้ดูหลัง 15 ต.ค. 2564 เวลา 22.00 น.